fbpx

Pravila elektronske korespondencije

Od 01.10.2022. je došlo do promene domena za mail iz @nextin.rs u @next.rs, sve prethodne mail adresu su aktivne i redirektovane na nove.

Svaki e-mail sa prilozima koji je prometovan sa servera Next Fiber DOO (u daljem tekstu zajedno: „Poruka“) je vlasništvo „Next Fiber-a  (u daljem tekstu: „Next“) i namenjen je isključivo primaocu/primaocima na koga/koje je adresiran. U slučaju da smatrate da ste Poruku primili greškom, potrebno je da o tome bez odlaganja obavestite kako pošiljaoca tako i stručne službe Next-a na adresu: info@nextfiber.rs i Poruku obrišete sa vašeg računara. Molimo da imate u vidu da se svaka Poruka upućena sa servera – domena next.rs i od strane lica registrovanih na tom domenu, smatra poslovnom korespondencijom Next Fiber doo i da svaka Poruka predstavlja poslovnu tajnu kompanije Next Fiber doo. Osim toga, pojedini sadržaji mogu predstavljati poslovne tajne drugih kompanija, službene tajne državnih organa i druge podatke koji nisu namenjeni drugim licima osim onim na koje je Poruka adresirana.

Molimo da imate u vidu i da Poruka može sadržati lične podatke građana i informacije koje podležu zaštiti kako zakonskih, tako i internih propisa Next-a, i kojima se rukuje prema posebnim procedurama koje ti propisi uređuju. Neovlašćeno korišćenje i rukovanje ličnim podacima mimo pomenutih propisa i procedura povlači zakonsku odgovornost.

Mišljenja i stavovi iskazani u Porukama ne predstavljaju nužno zvanična i pravno-obavezujuća mišljenja i stavove kompanije Next Fiber doo

Svako umnožavanje, čuvanje, prosleđivanje, štampanje i objavljivanje celine, delova Poruke ili sadržine informacija iz Poruke je neovlašćeno i zakonom zabranjeno. Skrećemo vam pažnju, da neovlašćeno korišćenje i prometovanje Poruka ili njihove sadržine na bilo koji način može izazvati vašu materijalnu, disciplinsku pa i krivičnu odgovornost zavisno od vrste korespondencije i samog sadržaja konkretne Poruke, a u skladu sa zakonskim propisima. Next raspolaže najsavremenijim sistemima odbrane svojih poslovnih mreža od kompjuterskih virusa, štetnih kodova i neovlašćenih upada i o prevenciji njihovih štetnih posledica u odnosu na elektronsku korespondenciju i lične podatke njenih učesnika i drugih lica stara se u skladu s najvišim međunarodnim standardima i domaćim propisima iz tih oblasti.

Ipak, obzirom na praksu u savremenom elektronskom saobraćaju, Next ne snosi odgovornost u vezi sa eventualnim posledicama koje može pretrpeti bilo koje lice po osnovu informacija sadržanih u Poruci, zloupotreba Poruke i njenog sadržaja, štetnog koda ili kompjuterskog virusa.